Kullanım Sözleşmesi

MORNET Web sitesi (www.mornet.com.tr), MORNET Telekomünikasyon Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri  San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği MORNET için büyük önem taşır.

Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz MORNET tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde ve/veya Self Servis kanallarımızda yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili "MORNET Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi"ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir. MORNET Şifre'nizi ve Parola'nızı kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ediyoruz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde MORNET tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından MORNET'in sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, MORNET'in gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

MORNET Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi

Web sitesi üzerinden yapılacak abonelik işlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme MORNET abonelerinin önceden imzaladıkları "Abonelik Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 1- TANIMLAR :
ABONE: MORNET bireysel aboneleri ve kurumsal hat kullanıcıları
MORNET: MORNET Telekomünikasyon Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşmenin konusu, MORNET tarafından ABONE'ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ABONE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, MORNET tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, MORNET Telekomünikasyon Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri  San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "MORNET'in şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle MORNET'in sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı MORNET'i peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.1. MORNET'in ABONE'ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE'ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir MORNET taahhüdü oluşturmaz.
4.2. ABONE, MORNET'in vermiş olduğu İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan MORNET'in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde MORNET'e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında MORNET'i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.
4.3. MORNET, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar.
4.4.MORNET, ABONE'nin, MORNET'deki hatlarının kapanması, ABONE'nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, MORNET şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE'nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE'nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı MORNET'den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. ABONE tarafından MORNET'e iletilen bilgiler doğrultusunda, MORNET'in işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile MORNET'den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
ABONE, kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3.kişilerce öğrenilmesi yada öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde MORNET'i derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
4.6. MORNET'ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak MORNET'in istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde MORNET sorumlu olmayacaktır. MORNET, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE'ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
4.7. MORNET ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4.8. MORNET ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, MORNET'in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, MORNET tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
4.9. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde MORNET tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri MORNET'e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.10. MORNET, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.